Gruppeuttalelse

Gruppeuttalelse

Våre kjærester og familiemedlemmer må ikke stenges ute under pandemien

11.06.2021

Vi representerer gruppen “Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19” på Facebook med over 9 100 medlemmer, og står bak oppropet «Familie og kjærester i utlandet under Covid-19» med 6200+ underskrifter. Sammen deler vi utfordringene knyttet til det å ha partner og familie i utlandet i denne vanskelige tiden. Siden Norge stengte ned 12. mars 2020, har vi med kjærester og familie i utlandet måtte forholde oss til kompliserte innreiseregler i stadig endring, i tillegg til en betydelig økning i ventetiden på behandling av visumsøknader i familieinnvandringssaker.

Siden 29. januar 2021 har grensene vært helt stengt for kjærester og familiemedlemmer, med unntak kun for gifte partnere og barn/foreldre av barn under 18 år. I samme tid har reiser ut av Norge vært frarådet, og i senere tid sanksjonert med karantenehotell ved retur. Å bli fratatt muligheten til å møte sine nærmeste over lang tid er en betydelig belastning. For mange har det nå gått over ett år. Det å være adskilt fra sine nærmeste kommer på toppen av andre utfordringene man står i som enkeltmenneske i en vanskelig tid med pandemi. FHI poengterer hvor inngripende og belastende dette er i sine rapporter (januarfebruarmarsapril). De uforutsigbare endringene forsterker belastningen til gruppen vår ytterligere, siden vi ikke vet når tiltakene vil endres og hvor lenge endringene vil vare. Det å skape kunstige skiller på gifte/ugifte partnere og alder på barn i kriterier for innreise er urimelig i et moderne samfunn.

Siden nedstigningen og fram til 15. juni 2020 var det stopp i behandlinger av de fleste typer visumsøknader, og etter gjenåpningen har etterslep og økt søknadsmengde ført til lange behandlingstider. Eksempelvis hadde de fleste familieinnvandringssaker en ventetid på 2-3 måneder før pandemien, men disse er nå estimert til 8 måneder eller mer (20 måneder for de som må til intervju). I flere land er det også mange som sliter med å få levert søknad grunnet stengte visumkontor. Med ventetid og andre utfordringer vil mange av oss ikke bli gjenforent med våre kjære igjen før lenge etter gjenåpningen av samfunnet.

Gruppen vår støtter viktigheten av smittevernstiltak for å forhindre spredning av Covid-19 og har fokus på trygge gjenforeninger som følger gjeldende regelverk. Med dagens reduserte smittetrykk, økning i vaksinering og prioritering av andre mindre sårbare grupper er det ikke grunnlag for å begrense retten til familieliv og opprettholdelse av tiltak som har en slik vesentlig belastning på enkeltmennesker. Vi krever derfor at det uten forsinkelser tilrettelegges for å muliggjøre trygge og forutsigbare gjenforeninger for våre kjærester og familie.

Les vårt løsningsforslag og vår rapporten fra vårens spørreundersøkelse, her: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T6MAE9ovVxUoMnHLsv14saMFn7dZUx1R

Konkret ønsker vi at myndighetene snarest går i gang med å:

  • Tilbakeføre unntak fra innreiserestriksjoner for kjærester og familie til status før endringen 29. januar. Testing og krav om karantene vil motvirke smittespredning.
  • Innføre husstandskarantene som i Danmark, hvor hele husholdningen kan velge å ha karantene sammen med de innreisende.
    – Tillate par, uavhengig av ekteskapsattest, som ønsker å gå i karantene sammen i eget hjem.
    – Tillate at familiemedlemmer som besteforeldre og voksne barn kan ha karantene på egnet sted.

  • Opprett en digitalisert løsning for dem som rammes av stengte visumkontor i utlandet, og åpne for at søkers dokumenter kan leveres i Norge av referanseperson med fullmakt fra søker. Aktivt inngå samarbeid med andre lands visumskontor der Norge ikke har representasjonsavtaler. 

På vegne av Facebook-gruppen “Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020/2021”.

Kilder: 

Første avsnitt, kontekst, stengte grenser:

Norge stengte grensene 14.03.20:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strengere-grensekontroll/id2693624/

Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidslinje-koronaviruset/id2692402/

Andre avsnitt, mange har ikke møtt sin kjæreste på over 1 år:

Facebook-gruppen “Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020” med over 9100 medlemmer:

https://www.facebook.com/groups/728433944569000/

Oppropet «Familie og kjærester i utlandet under Covid-19» med over 5872 underskrifter.

https://www.change.org/ReuniteFamiliesAndPartnersDuringCovid19

Historier fra Facebook-gruppen “Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19”

https://www.facebook.com/104328091333975/posts/234501691649947/

https://www.facebook.com/104328091333975/posts/231420358624747/

Tredje avsnitt, nåværende nedstegning av grensene innført 29.01.21:

Regler for nåværende nedstegning, gjeldende fra 29.01.21: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

“Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket: […] Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.”

Det er vanlig å være kjærester og samboere lengre før man eventuelt gifter seg:

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/gift-samboer-eller-bare-kjaereste

“Til forskjell fra tidligere tiders ugifte samliv har den moderne formen for samboerskap fått innpass i så godt som alle befolkningslag og er utbredt i alle deler av landet. ”

Venstre i en tidligere uttalelse relatert til kjærestevisum:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2005-2006/dok8-200506-085/

“[…] et kjærestevisum vil gi norsk-utenlandske par anledning til å være kjærester i Norge, samtidig som de får mulighet til å bli kjent med hverandres hjemland, før de eventuelt tar avgjørelsen om å velge en mer forpliktende samlivsform.”

Fjerde avsnitt, ventetid på visumsøknader, og stengte visumkontor:

Ventetid i familieinnvandringssaker, et eksempel:
https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-til-saksbehandlingstid-i-familieinnvandringssaker/?gf=4&gs=1&go=4&c=phl

“I dag tar det normalt 8 måneder fra du leverte dokumentene dine hos politiet, eller på ambassade, konsulat eller søknadssenter i utlandet, til du får svar på søknaden din. […] Hvis du har fått beskjed om at dere skal på intervju hos politiet eller på ambassaden, vil det normalt ta totalt 18 måneder

Telefonsamtale med UDI 12.02.2021, der de bekreftet økt søknadsmengde og etterslep som årsaker til den lange behandlingstiden.