Rapport fra spørreundersøkelse

Rapport fra spørreundersøkelse

Du kan lese rapporten i PDF-form, her.

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

I Facebook-gruppen ‘Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19, 2020/2021’, har mange av våre [da, i mars 2020] 7700 medlemmer delt sine historier, spørsmål og utfordringer i løpet av pandemien. Flere historier har blitt gjengitt i media, men mange ønsker ikke å stå frem offentlig i frykt for stigma og netthets fra andre som ikke forstår at dette er nødvendige reiser.

Administrasjonen av gruppa har derfor valgt å lage en spørreundersøkelse for å kartlegge og belyse erfaringer og påkjenninger for medlemmene i gruppen. Funnene er bekymringsverdige.

I rapporten av spørreundersøkelsen vil du finne: beskrivelse av problemet, løsningsforslag, spørreundersøkelsen, beskrivelse av de berørte, konsekvenser for respondentene, nøkkelfunn, respondentuttalelser samt utdrag fra helsemyndigheter og eksempler på regler fra andre land som har unntak for par og familier.

BESKRIVELSE AV PROBLEMET

Gjennom pandemien har par og familiemedlemmer på tvers av landegrensene hatt veldig store utfordringer med å kunne gjenforenes. Utover logistiske utfordringer med reise forsterkes uforutsigbarheten ved stadig strengere innreiserestriksjoner som begrenser innreise for de som forsøker å planlegge/ leve sitt sam- og familieliv.

29. januar ble påkjenningen ytterligere forsterket, da grensen stengte for alle som ikke er ansett som ‘nær familie’, som av regjeringen defineres som ektefelle eller barn under 18 år. Ugifte par utestenges på grunnlag av manglende ekteskapskontrakt, noe som hindrer samliv og familieliv, også for de som skal flytte sammen og/ eller gifte seg.

LØSNINGSFORSLAG

Finn løsninger som muliggjør hensynsfulle gjenforeninger mellom ugifte par og familiemedlemmer. Vi foreslår at Norge gjør det samme som de andre nordiske landene (Danmark, Finland, Island og Sverige):

 • Moderniser definisjonen av nær familie til å inkludere kjærester, forloveder, nyetablerte samboere, foreldre til voksne barn, besteforeldre og lignende.
 • Anerkjenn familiereise (reise til kjærester/ familiemedlemmer, foreldre til voksne barn, eller besteforeldre) som nødvendig reise, på lik linje som ektefeller og barn under 18 år.
 • Fokuser på å innføre tiltak for å redusere smitte for innreisende, som test og karantene, fremfor å redusere innreisen i seg selv for sårbare grupper som familier og kjærester. Gruppen trenger langsiktige løsninger, så snart som mulig.
 • Gjeninnfør kjæresteskjema med forsterket dokumentasjonskrav, inkluder andre bevis som kopi av norsk borgers pass, bostedsattest, leiekontrakt, bilder fra forholdet, eventuell prøvingsattest, og/ eller andre bevis som man sender til UDI ved søknad for familiegjenforening.
 • Anerkjenn disse gruppene av familiemedlemmer: Foreldre til voksne barn (over 18 år) og besteforeldre/ voksne barn og barnebarn, og tillatt innreise med kopi av fødselsattest.
 • Gjeninnfør muligheten for hjemmekarantene. Dersom innreisende skal ha karantenetiden i et hjem med andre som ikke er i reisekarantene, går alle i hjemmet i karantene frem til den innreisende har testet negativt (tidligst dag 4-7). Dersom innreisende er vaksinert, trenger ikke husholdningen å gå i karantene.
DE BERØRTE

De strenge innreiserestriksjonene til Norge påvirker ugifte par og familierelasjoner på tvers av grensene i svært stor grad, og kommer i tillegg til nasjonale og i mange tilfeller enda strengere regionale tiltak som allerede har stor sosial omkostning for mange.

Ugifte par blir definert som ikke-nær familie på grunnlag av manglende ekteskapsattest og/ eller ikke folkeregistrert samboerskap i Norge, som man ikke kan få ordnet uten å være fysisk tilstede ved skattekontor, rådhus, kirke og lignende. Det inkluderer for eksempel:

 • Forloveder som skal gifte seg
 • Nyetablerte samboere
 • Kjærester i etablerte forhold
 • Særboere i forhold

Personer over 18 år blir ikke lenger ansett som nær familie til sine foreldre eller sine søsken. Det inkluderer for eksempel:

 • Foreldre til voksne barn som har behov for støtte i livssituasjoner som for eksempel barsel og barneoppdragelse
 • Enslige over 18 år, uten annen familie enn foreldre og/ eller søsken i utland
 • Besteforeldre, som mister dyrebar tid med barnebarn og egne barn
KONSEKVENSER
av Norges innreiserestriksjoner, for respondentene

Uforutsigbarheten i innreiserestriksjonene fører nå at flere sitter i enda vanskeligere livssituasjoner. Nøkkelutfordringene medbringer mange konsekvenser for de som er påvirket av innreiserestriksjonene. Blant annet drastisk nedgang i psykisk og fysisk helse for en stor andel av de berørte.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Ugifte par og familiemedlemmer mangler støtte fra de viktigste personene i livet sitt, i en allerede krevende hverdag. Dette er særlig belastende da de befinner seg i en situasjonen uten alternativ eller løsning for gjenforening, på ubestemt tid.
 • På grunn av plutselige endringer i planlagt flytting, sitter mange personer i sine respektive land uten jobb og bosted.
 • Familieliv er satt på vent på ubestemt tid. Deriblant:
  • familieinnvandring
  • familieetablering
  • bånd mellom familiemedlemmer som barnebarn og besteforeldre
 • Store økonomiske tap for enkeltpersoner grunnet blant annet:
  • utsatt eller mistet jobbtilbud.
  • utsatt flytteprosess (lagring av møbler, flytting av møbler, oppsagt leieforhold i hjemlandet, betalingsplikt for nytt leieforhold i Norge, osv.)
  • utsatt bryllup
  • kansellert reise (som flybilletter)
  • nødløsninger for barnepass (plutselig behov for å ansette annet barnepass grunnet mangel på støtte fra besteforeldre, for eksempel ved retur til arbeidslivet, ved fødsel eller barsel). Manglende barnepass kan også medføre at far går glipp av fødsel.
 • De som ønsker å få sin partner inn i landet, er nødt for å reise ut av Norge for å gifte seg, som strider mot regjeringens reiseråd. Det skaper unødvendig smitterisiko for begge parter grunnet økt reisetrafikk. Ytterligere skaper utenlandske ekteskapsattester unødvendige komplikasjoner i søknadsprosesser for familieinnvandring.
 • Å reise ut av Norge for å gifte seg er ikke et alternativ for de fleste samkjønnede par, ettersom få land anerkjenner samkjønnet ekteskap, og de er ikke åpen for turisme
RESPONDENTENE ER:

Majoriteten av respondentene som har besvart undersøkelsen er:

 • Mennesker bosatt i Norge med kjæreste/ familie i et annet land (68%), resten er bosatt i utlandet og ønsker å gjenforenes med kjæreste/ familie i Norge (32%) (a)
 • Av respondentene er 67% fulltidsansatte, 12% deltidsansatte og resterende 21% består av blant annet studenter, pensjonister osv. (b)
 • 75% av forholdene har vart i 1 år eller mer, og 20% består av familiære forhold (b)
 • Majoriteten (77%) har ved tidspunktet for undersøkelsen ikke mulighet til å besøke sin kjæreste/ familie i utlandet, hovedsakelig grunnet reiserestriksjoner (c)
 • 64% av respondentene er mellom 24-39 år, en alder typisk for familieetablering, og er ikke gift med sin partner (d)
NØKKELFUNN:
Helsevirkninger av innreiseforbudet for familier og par

Kjærester og familiemedlemmer har opplevd store svingninger og endringer i regelverk for innreiserestriksjoner gjennom pandemien. Undersøkelsen viser at adskillelse fra kjærester og familiemedlemmer har klar negativ effekt på både psykisk og fysisk helse for de berørte.

 • 87% av respondentene opplever sin psykiske helse som dårligere enn før pandemien, derav mer enn halvparten beskriver sin psykiske helse som ‘betydelig forverret’. (g)
 • I alderskategorien 30-39 år, melder 285 av totalt 315 (90%) av de har dårligere psykisk helse. (i)
 • Omtrent 2/3 av respondentene rapporterer en nedgang i sin fysisk helse sammenlignet med før pandemien, hvorav 1/3 av disse beskriver den som ‘betydelig forverret’ (h)
 • En betydelig andel av respondentene (44%) rapporterer å ha kontaktet lege eller annen profesjonell hjelp på grunn av separasjonen fra kjæreste og /eller familiemedlmmer (l). 21% av respondentene rapporterer at de må ta medisiner på grunn av påkjenningene av å være separert fra kjæreste og/ eller familie. (m)
NØKKELFUNN:
En sterkt preget gruppe
 • Usikkerhet omkring vaksinetilgjengelighet: En stor andel av respondentene vet ikke når de (40%) (n), eller deres utenlandske partner/familiemedlem (43%) vil få tilbud om vaksine. (o)
 • Har ikke mulighet til å reise ut for å besøke sin familie eller kjæreste: Majoriteten av respondentene har ikke mulighet til å besøke sin partner eller familiemedlem i utlandet (77%). For ugifte par er det 83% som ikke har mulighet til å reise ut (s).
  • Merk at spørreundersøkelsen ble foretatt 23. februar – 3. mars 2021, før kravet om karantenehotell i Norge ved retur fra ‘unødvendige fritidsreiser’ (12. mars 2021).
 • Mange har oppsøkt medisinsk/ profesjonell hjelp: Av respondentene har en bekymringsverdig andel rapportert at de enten har søkt medisinsk/ profesjonell hjelp (44%), hvorav 21% tar medisiner, på grunn av påkjenningen av å være adskilt fra sine kjærester eller familiemedlemmer. (m)
  • Under “fritekst” har enkelte meldt om at de har tatt ut sykemelding, blitt deprimert, selv-medisinering med alkohol og medisiner/ rusmidler (se kildefil: LINT_Survey_Final, tab: Svarskjema 1, kolonne: AB).
 • Overvekt av negative symptomer eller følelser: Av 912 rapporterer 866 symptomer eller følelser i løpet av de siste 14 dagene før undersøkelsen ble foretatt, hvorav nesten samtlige symptomer eller følelser er negative. Dette inkluderer redusert eller tap av appetitt (26,3%), depressive følelser eller depresjon (52,9%), angst (57,2%), forstyrret sovemønster (57,6%), stress (80,1%) og håpløshet (72,6%). (f)
  • I tillegg beskriver noen respondenter i fritekst for eksempel selvmordstanker, og andre forstyrrelser i spisemønster (overspising, trøstespising) (se kildefil: LINT_Survey_Final, tab: Svarskjema 1, kolonne: AB).
 • Mange negative erfaringer gjennom pandemien: I spørsmål om respondentenes erfaring gjennom pandemien, har 880 av 912 svart. 55,9% av disse har gått glipp av viktige livshendelser, og 63,4% har ikke hatt mulighet til å støtte sin kjæreste eller familiemedlem når vedkommende går gjennom noe vanskelig eller en stor livsendring (e). Flere erfaringer inkluderer:
RESPONDENTUTTALELSER:
Hard kost å fordøye

I slutten av spørreundersøkelsen hadde respondentene mulighet til å legge igjen uttalelser i fritekstform. 271 av 912 har valgt å legge igjen en uttalelse. Det er mange historier som ligner på hverandre, og reflekterer i mange tilfeller hva som beskrives også i gruppa på daglig basis.

Mange respondenter beskriver ekstremt vanskelige livssituasjoner, både emosjonelt, sosialt, økonomisk, og andre omstendigheter. Situasjonene som beskrives er mer eller mindre utelukkende et direkte resultat av pandemien, og er i aller største grad knyttet til det å være adskilt fra sin kjæreste eller familie.

Det går igjen at respondentene som velger å skrive frisvar:

 • Så og si utelukkende respekterer nødvendigheten om krav til test og karantene, og ønsker å etterleve dette samt f.eks. krav som dokumentasjon og andre nødvendige tiltak for å kunne gjenforenes.
 • Enkelte kommenterer at de opplever at regjeringen ikke har tillit til (utenlandske) par og familier, og poengterer at utenlandsk arbeidskraft blir prioritert fremfor kjærester og familier til tross for at dette går i mot anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (se Helsedirektoratets rapporter 26. januar og 11. februar, 2021).
 • Flere kommenterer om forskjellsbehandling og ‘rangering’ av ulike familiemedlemmer, hvor regjeringen setter for eksempel besteforeldre og kjærester i en annen gruppe (“ikke nære” familie), og opplever manglende forståelse for menneskene som er i situasjonen.
 • Mange beskriver situasjoner hvor de er midt i store livsendringer som fødsel/barn, internasjonale flyttinger, planlegging av bryllup, osv. Livssituasjonene er i mange tilfeller svært tid- og ressurskrevende for respondentene, med lang og komplisert planlegging, som er vanskelig å foreta hurtige endringer på.
 • Flere beskriver alvorlig sykdom i egen eller partners familie.
 • Det er også to respondenter som oppgir å ha mistet barnet sitt og som ikke har hatt mulighet til å sørge sammen med sin familie (se kildefil: LINT_Survey_Final, tab: Svarskjema 1: R202 (23/02/2021 19:34:06) & R214 (2/23/2021 19:38:32)
 • Flere uttalelser er tilgjengelig i kildefil (LINT_Survey_Final, tab: Svarskjema 1, kolonne: AR).
 • Enkelte fritekst-svar har blitt anonymisert, ved at navn er fjernet fra besvarelsen.
 • Rådata fra Google Forms er tilgjenglig på forespørsel for verifisering (slippossinn@gmail.com).

RESPONDENTUTTALELSER DEL 1:
Familielivet satt på vent, på ubestemt tid

I quit my job in the end of January to move in Norway to be with my girlfriend but since the borders are closed, I wait until I can fly to Norway. No matter what I should do to enter the country, I’m ready to do it
AR541 (2/24/2021 12:15:03)

“My mother had plan to come for 3 months because my mental health was in crisis. I have two small children and her flight was cancelled because of covid. I need my mom’s help because my Norwegian family is not warm. I miss my mother so much and she has not met my son who will be in 2 now in June 2021. Also I have developed Chronic illness because of stress and now have a painful syndrome that will never go away. I wish for my mom to come and be my caretaker. I am sick from May 2020 and been in hospital for 11 days now. Hopefully my sickness can be managed but I miss my mom. I need her.
AR777 (2/27/2021 4:33:09)

We have sold our home, the 30.000kr moving truck drove to Norway before the borders closed with all our belongings, I have already lost my job and my boyfriend quit his job because we both got a job in Norway. And then the borders closed. We have lived together for 7 years, but since I am not yet registered in Norway he won’t get into Norway – and he will loose his job.
AR797 (2/27/2021 19:02:18)

“Jeg har vært sammen med kjæresten min fra Spania i snart 8 år. Både barna mine og jeg hadde gledet oss til at han endelig skulle komme og bo med oss i Norge. Han hadde avsluttet arbeidet sitt og sagt opp leiligheten, men så ble grensene stengt tre dager før han skulle komme til Norge. Nå bor han hos venner og vi venter og lengter og kan ikke forstå at det ikke går å finne en bedre løsning på dette.”
AR768 (2/26/2021 22:11:26)

“After getting engaged to my partner of over 7 years during the summer vacation, saving money and finding a place and rent which we are currently paying for, I had been unable to move with him to Norway (he lives there for more than 10 years and he’s a resident). I had my plane ticket on January 31st and on the 28th they had already closed the borders. I had to pay an extra 3000kr for changing the tickets. My bags are still packed and we are stressfully waiting for news every two weeks, after rebooking and canceling 3 different flights. I already have a work contract from February 1st to a wonderful workplace that I cannot reach yet. Thus, these restrictions have not only affected my relationship with my fiancé, but they have also impacted my income. I gave up my well paid job here to move to Norway knowing that I would move by the beginning of February. I am now jobless because I am not allowed into Norway, to my fiancé and to my new job. I am begging for this issue to be addressed and taken into consideration as soon as possible. I cannot believe that the only difference between cohabitants/married couples and boyfriends/girlfriends is a piece of paper. You cannot compare and differentiate love.”
AR816 (2/28/2021 14:40:50)

RESPONDENTUTTALELSER 2:
Håpløshet. Å være uten den viktigste personen i livet ditt

“Message to politicians: om jeg tar selvmord pga ensomhet fordi dere har fratatt meg retten til å treffe en jeg er glad i, er dette deres skyld!
AR65 (2/23/2021 18:32:03)

“My mental and physical health got really bad, I havent seen [my] boyfriend in more than a year. I have very bad depression and even suicidal thoughts. When the border was open I didnt have enough money and now that I have all my savings I cant travel. Some of us dont have any family but our partners in places like Norway. Love is not tourism. Physical contact is necessary.
AR658 (2/25/2021 17:54:43)

“We are not the problem. We have loved ones in your country. We would >never< do anything to bring harm to them or others within your borders. We will follow all the procedures to the letter and make certain we are not putting anyone at risk. Our only destination is the arms of our loved ones. We want to come home.”
AR227 (2/23/2021 19:47:35)

“Jeg føler ikke at Regjeringen har tiltro til oss i befolkningen med slike inngripende tiltak. Vær så snill å ha troen på individet i gaten. Det gode norske ordet “dugnad” blir meningsløst når vi ikke føler at Regjeringen stoler på oss. Dette skaper bare mistillit fra begge sider. Din kjæreste/forlovede er den viktigste personen i livet ditt. Det kan vel ikke noen i Regjerningen være uenig i? Vi vil følge alle råd, regler og anbefalinger. Dere trenger ikke åpne grensen for alle, men vær så snill å åpne for oss som holder på briste av savn og følelse av håpløshet. Vi er oppegående mennesker som vil stå på for å få se hverandre igjen, så dere trenger verken å gjøre innreisen enkel eller fri for dokumentasjon.

Det er ingen av oss som har et ønske om økt smitte eller å sette andre i risiko. Vi vil følge regler til punkt å prikke, for det eneste vi som har vår aller kjæreste i utlandet bryr oss om, er kun å få muligheten til å se hverandre igjen. Det er bare maks uheldig at vi jobber i to forskjellige land akkurat nå som pandemien brøt ut, og vi skal flytte sammen så snart jobb-prosjekter er ferdige. Men mange måneder med avstand tærer på min hverdag i Norge. Jeg føler ikke jeg gjør ikke annet enn å jobbe og sjekke status for Regjeringen sine innreiseregler, en temmelig depressiv hverdag må jeg si. Kjæresten min er lege i UK, er vaksinert, og har ikke gjort annet enn å jobbe døgnet rundt i 6 måneder. Nå har han en måned fri i april, og det er så urettferdig at han ikke kan få tilbringe den her med meg. Hadde jeg bare visst hvilken dato (uke/måned) jeg igjen kan få se kjæresten min, så hadde jeg våknet med et tusen ganger lettere sinn.

Og jeg må si en til ting til Regjeringen, alle de rundt oss, venner/kollega/familie som ikke har kjærester i utlandet, føler med oss. De sender kanskje ikke lange meldinger og langer ut om følelsen av håpløshet eller svarer på spørreundersøkelser via fb-grupper, men folk flest i Norge er på vr side. Det er ikke noen gode mennesker som ikke unner andre mennesker muligheten til å møte sin kjæreste.

Hallo vi lever i 2021 og vi i 20/30 årene gifter oss ikke like mye som på 60-tallet, dette har dere statistikk på og er fullt klar over! Vær så snill slutt å være så erkekonservativ!“

AR310 (2/23/2021 21:05:00)

RESPONDENTUTTALELSER 3:
Kjærlighet og dedikasjon. Å gi og få støtten man trenger, når man trenger den

“At det står på regjeringens side at “Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie” ikke får komme til Norge, og at dette inkluderer kjærester, tar jeg som en dyp fornærmelse. Det er ingen som er nærmere enn kjæresten min. Vi har holdt sammen i fem år, på godt og vondt. Da foreldrene til kjæresten min ikke godtok at han var sammen med meg (pga deres kultur/religion), brøt kjæresten min med foreldrene sine. Han har ikke sett dem siden, og det er noe han opplever som veldig tungt. Det å bryte med sine egne foreldre er ikke noe man gjør for hvem som helst. Det at han valgte meg over foreldrene sine ser jeg på som en sterkere kjærlighetserklæring enn et ekteskap noensinne kan bli, for ingen ekteskap fører til at du må velge bort dine egne foreldre. Dessverre finnes det ingen dokumentasjon på den kjærlighetserklæringen som kjæresten min har vist og fortsatt viser meg.

Jeg er ekstremt lei meg og sint for at mitt forhold blir sett på som mindre verdt enn et annet, kun på bakgrunn av om man har signert noen papirer eller ikke. Om man er gift eller ikke, sier ingenting om hvor mye dedikasjon, tålmodighet og kjærlighet som ligger til grunn i forholdet.”
AR593 (2/24/2021 18:27:18)

“Familiar assistance from a parent during illness, post partum or prolonged treatment is not just visiting and should be an exception. This is unhumane for people who don’t have anyone of support in Norway: parents with small children, single parents, ill people… just revolting.
AR837 (2/28/2021 21:50:34)

“My fiancé’s mother had cancer return and she got ill again. I was supposed to arrive Feb 12, but the trip was postponed due to the new travel ban. The cancer was aggressive. Now my Fiancé’s mother has passed away just this morning without us getting to meet and know one another. My fiancé is now isolated and trying to cope with the grief of losing his mother, and our wedding plans put on hold indefinitely. This is inhumane to make people go through this. We are the ones who will follow the rules and regulations. (…) Please, give us an outlet and a way to see our loved ones again, and give them the support and comfort that they so desperately need in these times.“
AR837 (2/28/2021 21:50:34)

“I haven’t seen my boyfriend for a year and two months. We’ve been together for 4 years. Last year, I couldn’t get out of my country (Argentina). Now that I can, I can’t travel to Norway because of the ban. And if they open the borders but still make us do the quarantine in a hotel, I won’t be able to travel because it’s too expensive for me. I have been diagnosed with depression in December last year, and I also suffer from social and generalized anxiety. I started taking antidepressants because I couldn’t handle this situation anymore. I need to see my partner. We have plans together. I need him..
AR875 (3/2/2021 19:30:06)

“I haven’t seen my boyfriend for a year and two months. We’ve been together for 4 years. Last year, I couldn’t get out of my country (Argentina). Now that I can, I can’t travel to Norway because of the ban. And if they open the borders but still make us do the quarantine in a hotel, I won’t be able to travel because it’s too expensive for me. I have been diagnosed with depression in December last year, and I also suffer from social and generalized anxiety. I started taking antidepressants because I couldn’t handle this situation anymore. I need to see my partner. We have plans together. I need him..
AR875 (3/2/2021 19:30:06)

RESPONDENTUTTALELSER 4:
Når dugnad og menneskerettigheten for familieliv blir uforenlig, etterlatt uten alternativ

“I just want to share how 2020 has been for me. I came back from visiting my boyfriend in February 2020 and later that month I was diagnosed with cancer. Lockdown was March which meant I had no idea when I’d be seeing him again. Thankfully I was able to visit in August and December because both of our mental health was declining as we were worried for my health. Having the chance to visit helped immensely and the worries declined.

With the travel ban implemented again it really through a wrench in plans such as taking the norsk prøve and plans of studying. We are trying to move forward the best we can but the ban and costs of travel and hotels make it very difficult..“
AR779 (2/27/2021 6:29:06)

“We have never been against quarantine, testing, or documentation (…) Due to the current restrictions we can’t even plan for our next trip, this uncertainty is causing a huge mental burdens on us both. The politicians must remember that we are experiencing these restrictions IN ADDITION to all other local and national restrictions, we have been following all the rules but we have little to show for it.

We have bent over backwards to follow the everchanging restrictions only to be told condescendingly that it’s necessary without clear statistical proof or evidence that our group are the culprits. This year might have been the year he proposed, it might have been the year he decided to move here, it might have been the year we formed the perminent attachment the current government values so strongly. It is heartbreaking that the government values foreign workers more than the mental health of their own citizens. They have not even formed a special solution for us affected to seek mental health support. The last year of my relationship has been taken away from me and it looks like this one will be too..”
AR779 (2/27/2021 6:29:06)

“Human rights law recognizes the special importance of family reunion, but Norway chooses to ignore the law and scapegoat “foreigners” as the cause of COVID. I gave birth for the first time during this horrible pandemic and experienced no partner allowed during labour (a senselessly cruel policy), no barsel group support, and now my Canadian parents, who will soon be vaccinated, cannot travel here to support our young family physically and emotionally and get to know their first grandchild. The burden of this “dugnad” has fallen with disproportionate force on our family in its most vulnerable phase, to the point where my mental and physical health has gone from excellent to terrible.

How can I care for a small child when I am completely worn down with no one to help me or my child? It is not just a few tough days or months even, but soon a year. The Government is making rules to avoid worst case highly unlikely situations (my vaccinated, quarantined, uninfected parents somehow infecting someone) and shamelessly ignoring the actual crippling, long lasting physical and mental consequences of depression and anxiety to Norwegian residents and citizens. I just want to be able to sleep.”
AR603 (2/24/2021 19:44:16)

HVORFOR har ikke regjeringen fulgt råd angående ugifte par og familiemedlemmer?

Par og familiemedlemmer nevnes spesifikt i to rapporter tidlig i 2021 (26.1 og 11.2) av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Regjeringen har gjennom hele pandemien vist til helsefaglige råd og anbefalinger som grunnlag for reguleringer. Samtidig viser det seg at helsemyndighetene faktisk har bekymringer for effekten av disse inngripende tiltakene på små grupper slik som mennesker med familie og kjærester i utlandet og anbefaler at disse gruppene skal ha unntak så lenge det kan gjøres på en trygg måte. Vi oppfordrer alle til å lese rapportene i sin helhet, og vil gjerne fremheve noen utdrag.

Rapport fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet,
26. januar, 2021:

Fra rapport 26. januar, 2021. Dagen før grensa blir stengt, anbefaler Helsedirektoratet at Norge skal vurdere løsninger som Finland (s. 5-7) og Danmark (s. 7-8). Disse landene har begge har unntak for kjærestepar og familiemedlemmer. Gruppene blir også spesifikt nevnt i rapporten:

 • Helsedirektoratet (s. 7): Helsedirektoratet er enig i at mange av de unntakene som det vises til i Finland også bør bestå i Norge, med utgangspunkt i de unntak som allerede ligger i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger
 • Helsedirektoratet (s. 8): Danmark sin liste over personer som i nåværende situasjon gis adgang til innreise ligger nært opp til det som vi også anser som relevant for Norge, og kan forsvares av smittevernhensyn.
 • Helsedirektoratet (s. 10): Ut over de gruppene som fremkommer i Finland sin liste og som Helsedirektoratet støtter bør få innreise, anbefaler vi at disse gruppene i tillegg gis innreise:
  • De som har arbeid i helsetjenesten inkludert prehospitale tjenester og eldreomsorgen i Norge
  • Skal levere varer eller tjenester inn i eller ut av Norge (transportarbeidere, førere av lastebiler, båter eller fly, nødvendig besetning i fly, sjøfolk besetning,)
  • Diplomater utlendinger som er invitert inn, flyktninger o.l.
  • Er ektefelle, kjæreste eller foreldre til en person, som bor i Norge
  • Skal utøve samværsrett med mindreårige barn
  • Er primær omsorgsperson for mindreårige barn
  • Er familie eller kjæreste til alvorlig syke eller døende personer i Norge
  • Skal delta i ditt kommende barns fødsel
  • Skal delta i en begravelse
 • Helsedirektoratet (s. 11): Helsedirektoratet mener at det kun bør gis innreise til personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes (deklarasjonsskjema).
Hvorfor fortsetter regjeringen å overse råd angående familier og ugifte par? Rapport fra Hdir og FHI, 10. februar, 2021:

Kjærester og familiemedlemmer nevnes i to rapporter i 2021 (26.1 og 11.2) av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Fra rapport 11. februar, 2021, hvor FHI anbefaler å åpne for kjærester og familiemedlemmer, forutsatt etterlevelse av bestemmelser og råd nevnt i rapporten. Se utdrag:

 • Helsedirektoratet (s. 3):Helse- og omsorgsdepartementet ber, under forutsetning av at ovennevnte tiltak bidrar til god kontroll med mulig importsmitte, om at Helsedirektoratet i samråd med Folkehelseinstituttet utreder hvordan mulige lettelser av tiltak kan gjennomføres. Vi ber særlig om en vurdering av om noen av unntakene fra innreiserestriksjonene som er fjernet bør innføres igjen i følgende rekkefølge:
  • for grupper som omfatter svært få personer, men hvor konsekvensene av å ikke få unntak er store.
  • for “nøkkel “personell i viktige næringer og etterhvert også for arbeidsreiser generelt
  • av hensyn til sosiale behov (for eksempel kjærester og besteforeldre).

Vi anbefaler at de gruppene får lemping fra innreiserestriksjoner ikke samtidig får unntak fra plikt til opphold på karantenehotell, og at gjennomføringen av karantene fortrinnsvis skjer på karantenehotell ved grensen eller i nærhet til den. Dette gjelder også arbeidsreisende, slik FHI peker på. Noen kommuner rapporterer utfordringer med å følge opp når innreisende har brukt andre hoteller enn de utpekte karantenehotellene.

 • Helsedirektoratet (s. 5): Enkelte grupper som i dag har unntak fra karantenehotell, har andre krav til hva som anses som egnet oppholdssted (for eksempel de som er bosatt eller har fast bopel i Norge). For personer som har unntak fra karantenehotell bør det derfor vurderes om husstanden som personen har innreisekarantene i også bør omfattes av karanteneregler, hvis det ikke er mulig å ha adskilt soverom, bad og holde 2 meter avstand i karantenetiden.
 • FHI (s. 10): Å hindre slektninger som voksne barn, besteforeldre, eller kjærester å besøke familie i Norge, er inngripende. (…) Omfattende innreiserestriksjoner bør derfor benyttes i så kort tid som mulig. Innreiserestriksjoner bør i størst mulig grad erstattes av mindre inngripende risikoreduserende smitteverntiltak, utfra en totalvurdering av risiko for import- og videre smitte i Norge. (…) Allerede nå bør grupper som utgjør en liten andel reisende få adgang til Norge, – og som fra 28.1 ble nektet innreise; herunder familiemedlemmer (besteforeldre, voksne barn mv.) og kjærester både fra EØS-området og tredjeland, til person bosatt i Norge. Forutsatt etterlevelse av bestemmelser og råd som nevnt over. For arbeidsreiser generelt bør det avventes noe. (…)
 • Å ikke få treffe nær familie eller kjæreste/annen nær relasjon som ikke defineres som nærmeste familie er inngripende og kan få store konsekvenser for den enkelte. Dette kommer i tillegg til strenge nasjonale, og i mange tilfelle enda strengere kommunale tiltak, som allerede har en stor sosial omkostning for mange.

Siste avsnitt (“Å ikke få treffe nær familie eller kjæreste”) gjentas av FHI i flere av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets rapporter, deriblant 10. mars 2021 (s.16).

FHI inkluderer kjærester som ens nærmeste

FHI inkluderer kjærester i sin oversikt sin definisjon av «de du bor med» og «sine nærmeste» om nærkontakter, i forbindelse med sosial og fysisk kontrakt under pandemien.

HVILKE LØSNINGER vil forbedre situasjonen for de som er påvirket?

Det er mange løsninger som kan forbedre situasjonen for respondentene i undersøkelsen. Dette er nødvendig:

 • Anerkjenn ugifte par på lik linje med ektefeller. Dette kan løses ved å inkludere kjærester på innreiseregistreringen på lik linje med ektefeller, og/ eller ved å gjeninnføre kjæresteskjema som gyldig dokumentasjon på forholdet. Dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon, foreslår vi at den reisende skal medbringe kopi av norsk borgers pass, norsk borgers bostedsattest, ny eller eksisterende leiekontrakt, bilder fra forholdet eller annen dokumentasjon. Dette vil løse problemer for blant annet:
  • Ugifte par som skal flytte sammen i Norge (etablerte samboerskap), gifte seg, og/ eller søke familiegjenforening fra Norge
  • Ugifte par som trenger å støtte hverandre gjennom en vanskelig tid, og tilbringe verdifull tid sammen
  • Ugifte par uten annet nettverk eller familiemedlemmer rundt seg som støtte
 • Familiebegrepet må justeres til å passe moderne familieformer i 2021. Vi foreslår å justere til den danske definisjonen, som blant annet anser foreldre som nær familie også til voksne barn over 18 år. Dette vil løse flere vanskelige situasjoner som mange av respondentene befinner seg i per i dag:
  • enslige mennesker uten annen familie enn den i utlandet, kan gjenforenes og få støtte i en vanskelig situasjon
  • familier uten nettverk i Norge, som er avhengig av støtte fra utenlandsk familie i forbindelse med for eksempel barsel, kan få avlastning og hjelpen de trenger
  • de som ikke har mor/ far, men sterk tilknytning til søsken, vil kunne få den familiære støtten de behøver
  • besteforeldre kan bistå sine barn i barneoppdragelse og tilbringe dyrebar tid sammen med familiemedlemmer
 • En moderne familieform og –definisjon (inkludert kjærester og besteforeldre) må anerkjennes som gyldig og nødvendig grunn for innreise. En uforutsigbar vaksineproduksjon/-situasjon, både i Norge og i andre land, kan medføre store forsinkelser i gjenåpning av samfunnet/ landegrenser. Vi kan derfor ikke være avhengig av å vente på vaksine for å gjenåpne for familiemedlemmer. Det er derfor nødvendig å anerkjenne familie som verdig grunn for innreise, uavhengig av smittetrykk, og fokusere på å tilrettelegge for at gjenforeningene er trygge og hensynsfulle til både folkehelsen og familiemedlemmene.

Som FHI og Helsedirektoratet foreslår (11. februar, 2021. s 10), bør det være fokus på risikoreduserende smittevernstiltak på den norske siden av grensen, som gjør landet mer motstandsdyktig mot importsmitte ved økt innreise, fremfor å stenge grensene for sårbare grupper som kjærester og familiemedlemmer.

 • Dette inkluderer krav om test før avreise, ved ankomst og eventuelt på dag 7 av 10 dagers karantene, for alle reisende, inkludert ugifte par og familier. På sikt er det svært ønskelig at regjeringen skal prioritere å vurdere hjemmekarantene sammen med kjærester og familiemedlemmer, slik som ektefeller har lov til i dag. Vi foreslår for regjeringen å vurdere den danske modellen for karantene, hvor husstanden går i hjemmeisolasjon sammen.
 • 95% av respondentene i vår undersøkelse sier at gjenforening er mulig dersom man kan ha karantene sammen (o), mot cirka 20% som sier at gjenforeninger er mulig ved fortsatt bruk av karantenehotell (p).

Du kan lese rapporten i PDF-form med skjermbilder av kildedata, her.